[Cập nhật] Đáp án kỳ thi JLPT tháng 7/2021 từ N5-N1

Ngày đăng: 12/07/2021 - Người đăng: Trần Đạo

[Cập nhật] Đáp án JLPT tháng 7/2021 từ N5-N1

 

 

JLPT Test sẽ cập nhật nhanh nhất đáp án đề thi JLPT tháng 7/2021 để các bạn so sánh với bài làm của mình!

 

1. Đáp án đề thi JLPT N1 (7/2021)

 

文学語彙:

問題1

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án 2 4 2 3 3 1

 

問題2

Câu 7 8 9 10 11 12 13
Đáp án 3 2 4 4 1 2 1

 

問題3

Câu 14 15 16 17 18 19
Đáp án 1 4 3 2 2 2

 

問題4

 

Câu 20 21 22 23 24 25
Đáp án 2 1 3 4 3 4

 

問題5

 

Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Đáp án 2 1 1 4 3 1 4 3 2 2

 

 

問題6

 

Câu 36 37 38 39 40
Đáp án 4 1 1 3 2

 

 

問題7

 

Câu 41 42 43 44
Đáp án 2 1 3 4

 

♦ Đáp án N1 phần Ngữ pháp

♦ Đáp án N1 phần Đọc hiểu 

♦ Đáp án N1 phần Nghe hiểu 

 

2. Đáp án đề thi JLPT N2 (7/2021)

 

文学語彙:Từ vựng 

問題1

 

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án

4

かくじゅう

3

いちじるしい

1

せいえん

2

かたむいて

4

はへん

 

 

問題2

 

Câu 6 7 8 9 10
Đáp án

1

豊か

1

返品

2

乱暴

2

競って

4

弱点

 

 

問題3

 

Câu 11 12 13
Đáp án

3

3

1

 

 

問題4

 

Câu 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án

4

上昇

3

タイミング

2

気軽

4

添付

1

じろじろ

2

限界

1

固めた

 

 

問題5

 

Câu 21 22 23 24 25
Đáp án

1

がったり

2

仕事を始めます

4

性格

3

やっぱり

4

包んで

 

 

問題6

 

Câu  26 27 28 29 30
Đáp án 3 4 2 1 3

 

 

文法: Ngữ pháp

問題7

 

Câu 31 32 33 34 35
Đáp án

1

やら

3

いったい

2

を問わず

2

に限って

4

せいか

 

36 37 38 39 40 41 42

1

ことに

2

確認して

みないと

 

1

 

3 4 4 3

 

 

問題8

 

Câu 43 44 45 46 47
Đáp án 1 3 4 2 4

 

問題9

 

Câu 48 49 50 51
Đáp án 1 3 1 2

 

 

読解: Đọc hiểu

 

問題10

 

Câu 52 53 54 55 56
Đáp án

2

3 1 2 1

 

 

問題11

 

Câu 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Đáp án 3 2 4 1 2 2 4 3 1

 

 

問題12

 

Câu 66 67
Đáp án 4 3

 

 

 

問題13

 

Câu 68 69 70
Đáp án 3 1 3

 

 

問題14

 

Câu 71 72
Đáp án 2 3

 

聴解: Nghe hiểu 

問題1

 

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án 2 4 2 3 3

 

 

問題2

 

Câu 6 7 8 9 10 11
Đáp án 4 3 2 1 1 1

 

 

問題3

 

Câu 12 13 14 15 16
Đáp án 2 4 3 1 3

 

 

問題4

 

Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Đáp án 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 3

 

 

問題5

 

Câu 28 29 30
Đáp án 1 2 3

 

3. Đáp án đề thi JLPT N3( 7/2021)

 

文学語彙:Từ vựng

 

問題1

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án 4 2 2 4 1 3 1 3
  うち こきうう かなしそう ちゅうしゃ にげて どりょく かこ どうざ

 

 

問題2

 

Câu 9 10 11 12 13 14
Đáp án 3 2 3 1 4 2
  泊まる 規則 暖かい 楽局 重ねて 伝言

 

 

問題3

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Đáp án 3 4 3 2 4 2 3 1 2 4 1

 

 

問題4

 

Câu 26 27 28 29 30
Đáp án 3 2 4 1 4

 

 

問題5

 

Câu 31 32 33 34 35
Đáp án 2 1 4 1 3

 

文法: Ngữ pháp

 

問題1

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Đáp án 3 4 4 2 1 3 1 4 3 1 3 2 2

 

 

問題2

 

Câu 14 15 16 17 18
Đáp án 2 4 1 3 1
  いい 選んでいる 作れる 形に

 

 

問題3

 

Câu 19 20 21 22
Đáp án 3 1 2 4

 

♦ Đáp án N1 phần Đọc hiểu 

♦ Đáp án N1 phần Nghe hiểu 

 

4. Đáp án đề thi JLPT N4 (7/2021) ( Đang cập nhật)

5. Đáp án đề thi JLPT N5 (7/2021) ( Đang cập nhật)

 

Khi nào kết quả được cập nhật thì các bạn nhớ theo dõi tiếp nhé. Nếu bạn nào thấy có đáp án mà mình chưa cập nhật thì commet báo mình nhé.
 

Bình luận